โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบชนิดอาหารเสริมที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุตรี วงศ์คำจันทร์

  • รักคณา วิเศษ

  • ศริญญา พิกุลศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะเห็ด เห็ดฟาง

  • อาหารเสริม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เพาะเห็ดฟางได้ปริมาณ ขนาด และน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และนำพืชท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้มาใช้ได้เกิดประโยชน์ การทดลองใช้วัสดุหลักคือฟางข้าว วัสดุที่เป็นอาหารเสริมคือคายข้าว(สิ่งที่หลุดออกจากเปลือกข้าวขณะสีข้าวมีลักษณะเป็นฝุ่นละออง) จอก สาหร่ายน้ำจืด ใบกล้วย ไส้นุ่น รำข้าว ใบกระถิน โดยวัสดุอาหารเสริมที่เป็นพืชสดต้องนำมาสับและตากให้แห้ง วิธีทำการทดลองโดยนำฟางข้าวแช่น้ำวางตามแบบพิมพ์ แล้วนำปุ๋ยคอกมาโรยแล้วตามด้วยเชื้อเห็ดฟางโดยใช้น้ำรดแล้วทำทับอีกชั้นจากนั้นทำการเพิ่มอาหารเสริมลงในกองฟางแต่ละกองตามชนิดของอาหารเสริม ผลการทดลองพบว่าการใช้ใบกระถินเป็นอาหารเสริมจะให้เห็ดฟางปริมาณมากที่สุด และสามารถเก็บดอกเห็ดได้นานรองลงมาคือ ไส้นุ่น คายข้าว ใบกล้วย จอก รำข้าว และสาหร่ายน้ำจืด ตามลำดับ