โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเลี้ยงปลานิลด้วยพาหะนำโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ หมอกใส

  • ณัฐวัฒน์ วงศ์ศรชา

  • ธนากร เชื้อดวงผุย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หัวอาหาร

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนแมลงวัน โดยใช้แมลงวันเป็นอาหารในการเลี้ยงปลานิล วิธีทำการทดลองโดยการเลี้ยงปลานิลไว้ในกระชัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ให้กินหนอนแมลงวันที่ผึ่งแดดไว้ 1 วัน โดยกลุ่มที่ 2 ให้กินหัวอาหารปลากินพืช และกลุ่มที่ 3 ให้กินหัวอาหารปลากินพืช ผสมกับหนอนแมลงวันตากแห้ง แล้วทำการบันทึกผลการทดลอง จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ให้แมลงกันหนอนแมลงวันตากแห้งได้อย่างเดียว สามารถเพิ่มขนาดและน้ำหนักของปลาได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาหารผสม ระหว่างหัวอาหารกับอาหารหนอนแมลงวัน และการให้หัวอาหารเพียงอย่างเดียว