โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลางสาดสวยด้วยเพคติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัต บุญยืน

  • บัญชา ทองเนินกุ่ม

  • ปิยนาท ตรงต่อกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลางสาด

  • เพคติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสกัดสารเพคตินจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วนที่ดีที่สุดแล้วนำมาทดลองยืดเวลาการเก็บรักษาผลลางสาด ในการศึกษาได้เปรียบเทียบ ผลของการเก็บรักษาผลลางสาดด้วยสารเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอ เนื้อกล้วย และวุ้น จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอและเปลือกส้มโอผสมเนื้อกล้วยที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนเปลือกส้มโอต่อเอทิลแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเป็น 2 : 1 และอัตราส่วนเปลือกส้มโอผสมเนื้อกล้วย 2 : 1 จากการนำไปเก็บรักษาลางสาดพบว่า สามารถเก็บรักษาลางสาดได้นานที่สุด 5 วัน ผลการเปรียบเทียบการเก็บรักษาลางสาดด้วยวุ้น ในอัตราส่วนเดียวกันคือ 2 : 1 สามารถเก็บรักษาลางสาดได้นานที่สุด 5 วัน