โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีผงจากธรรมชาติ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสีที่มีขายและใช้ในท้องตลาดที่ใช้สำหรับวาดรูปนั้นทำมาจากสารเคมีที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้สำหรับทำสี เช่น ขมิ้น อัญชัน ฯลฯ แต่สีดังกล่าวเมื่อเก็บไว้นานก็จะเสีย ผู้จัดทำจึงคิดว่าวิธีที่จะถนอมสีดังกล่าวไว้สำหรับใช้และเก็บไว้ได้นาน ๆ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 การทดลอง 1) ทดสอบหาอัตราส่วนสารสีกับน้ำ 2) หาผงที่จะใช้น้ำไปชุบทำให้เกิดผงสี 3) ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำกับสีผง 4) ทดสอบประสิทธิภาพของผงสีเมื่อนำผงสีเก็บไว้เป็นเวลานา 1 เดือน แล้วนำสีมาละลายน้ำละลายบนกระดาษแล้วสีจะยังสดใสเหมือนเดิมหรือไม่ 5) นำผงสีที่ได้ระบายบนกระดาษแล้วเป็นเวลา 1 เดือนสีจะยังสดใสอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 1) อัตราส่วนระหว่างน้ำกับสารที่เหมาะสมคือน้ำ 10 มิลลิเมตร ต่อสารสี 3 กรัม 2) วัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำผงคือผงดินสอพอง 3)อัตราส่วนที่เหมาะสมน้ำสีต่อผงดินสอพองคือน้ำสี 50 มิลลิลิตร ต่อผงดินสอพอง 10 กรัม ส่วนการทดสอบที่ 4 และ 5 นั้น ผลที่ได้คือ สีที่เปรียบเทียบได้ยังคงสดใสเหมือนเดิม ดังนั้นผงสีนี้จึงสามารถเก็บไว้เป็นเวลานานได้ และเมื่อนำไปใช้แล้วสีก็ยังสดใสเหมือนเดิมเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลายาวนาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป ธุระทอง

  • วชิระ ขจรศรีชล

  • สุธิพงษ์ เสริมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรนุช ซื่อตรง

  • วรนาถ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  • สุชิน กลิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์