โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบินสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนรินทร์ คงเถื่อน

  • วีรชิต กลิ่นหอม

  • อนันต์ อ่องเภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธรรมชาติสำรวจ

  • เครื่องบินสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์เครื่องบินสำรวจทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการสำรวจพื้นที่ทุรกันดาร การสำรวจป่างไม้ การสำรวจและลาดตระเวณทางทะเล การสำรวจสภาพการจราจร การประดิษฐ์เครื่องบินทำได้จากโฟมที่มีน้ำหนักเบาประกอบเป็นลำตัวเครื่องบิน ทดสอบระยะการบังคบของเครื่องบิน พบว่า มีระยะในการบังคับในระยะ 300 เมตร ศึกษาการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ โดยการติดกล้องวงจรปิดกับตัวเครื่องบินบังคับวิทยุทดสอบระยะการบันทึกภาพ ได้ผลและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา