โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรไทย : ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ พันธ์เขียน

  • พีรานัย นาคำ

  • รวินทร์นิภา ศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมุนหอมระเหย

  • ยุงลายกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรในการป้องกันยุงกัด 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรในการป้องกันการวางไข่ของยุงลาย และ 4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทรายสมุนไพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พบว่า น้ำมันหอมระเหยสมุนไพรมีคุณสมบัติในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย ป้องกันการกัดของยุงลาย และป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ทรายสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าความเข้มข้นที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายจะค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีทั่ว ๆ ไป แต่มีข้อได้เปรียบเมื่อพิจารณาในด้านความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม