โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ EM จากผลราชพฤกษ์และกากน้ำตาล เพื่อเพิ่มค่า DO ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษกร ศิริลิมประพันธ์

  • ปุณยาพร อ่อนแพง

  • สยุมภูมว์ สุทธิสาร

  • สุรัชฎาพร เวียงนนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมัก EM

  • น้ำเสีย การบำบัด

  • ผลราชพฤกษ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ EM จากผลราชพฤกษ์และกากน้ำตาล เพื่อเพิ่มค่า DO ในน้ำ” เกิดขึ้นจากการศึกษาประโยชน์ของ EM ที่สามารถใช้ประโยชนได้หลายด้าน เช่น ใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืช แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช และใช้บำบัดน้ำเสีย ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงงานขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ในการทำ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาผลแก่ของราชพฤกษ์มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมัก EM 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมัก EM ที่ผลิตจากผลราชพฤกษ์กับน้ำหมัก EM ที่ผลิตจากกากน้ำตาลที่ได้ตามอุตสาหกรรมทั่วไป มาใช้บำบัดน้ำเสีย