โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis var israelensis H-14) ด้วยน้ำมะพร้าวแก่และน้ำมะพร้าวอ่อน : The study compared the proformance of bacterial BTI (Bacillus thuringiensis) with the coconut water and coconut water

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาตาวี บุญเฉลียว

  • ภัทรนันทน์ บุญสนอง

  • วิชัย มีจอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมะพร้าว

  • แบคทีเรียการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำ และมะพร้าวอ่อนเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียบีทีไอโดยทำการทดลองศึกษาน้ำมะพร้าวแก่ และน้ะมะพร้าวอ่อน เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรมาตรฐาน โดยใส่เชื้อลงไป นำไปเลี้ยงพร้อมเขย่าและวัดค่าความขุ่นเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมง หลังจากเริ่มเลี้ยงเชื้อและหาค่าความขุ่นของทั้งสองช่วงเวลาแล้วนำมาเฉลี่ย พบว่าน้ำมะพร้าวแก่มีค่าสูงสุดคือ 0.495 และหลังจากเลี้ยงในสภาพเขย่าเป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเริ่มเลี้ยงเชื้อ นำไปทำการนับจำนวนเชื้อด้วยวิธี spread plate และคำนวณให้อยู่ในหน่วย cfu สรุปได้ว่าอัตราส่วนน้ำมะพร้าว 60 มิลลิลิตรต่อน้ำกลั่น 40 มิลลิลิตรเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบีทีไอมากที่สุด