โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้เย็นแช่ผักประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร ชาญธัญกร

  • ณัฐพร ศรีไพโรจน์

  • ภานุวัฒน์ แก้มเอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะพานหิน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้เย็น

  • ผักการแช่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานตู้เย็นถ่านแช่ผักประหยัดพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาขนาดของถ่านไม้ที่ใช้ทำผนังตู้เย็นที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นที่มีขนาดของถ่านที่ใช้ทำผนังตู้เย็น ระหว่างขนาดถ่านไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร กับขนาดไม่เกิน 5-6 เซนติเมตร ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความหนาของผนังถ่านไม้ของตู้เย็นที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นที่มีความหนาของผนังถ่านของตู้เย็น ระหว่างผนังถ่านของตู้เย็น 5 เซนติเมตร กับ 10 เซนติเมตร ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาการวางระบบน้ำหยดของตู้เย็นที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาผักในตู้เย็นถ่านเก็บผักประหยัดพลังงานแบบติดพัดลมดูดอากาศและไม่ติดพัดลมดูดอากาศ ผลการศึกษาปรากฏว่า ตอนที่ 1 ขนาดของถ่านไม้ 2-3 เซนติเมตร ที่ใช้ทำผนังตู้เย็นทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำกว่าขนาดของถ่านไม้ 5-6 เซนติเมตร ตอนที่ 2 ความหนาของผนังถ่านไม้ของตู้เย็นขนาด 5 เซนติเมตร ทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำกว่าความหนาของผนังถ่านไม้ 10 เซนติเมตร ตอนที่ 3 การวางระบบน้ำหยดของตู้เย็นถ่านแช่ผักประหยัดพลังงานเซนติเมตร ทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก ตอนที่ 4 ระยะเวลาในการเก็บรักษาผักในตู้เย็นถ่านแช่ผักประหยัดพลังงานแบบติดพัดลมดูดอากาศสามารถยืดระยะเวลาในการแช่ผักทุกชนิดได้ยาวแบบไม่ติดพัดลมดูดอากาศ และแบบที่เก็บผักไว้ภายนอกตู้เย็น และเก็บผักแช่ในตู้เย็น