โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผักตบชวาเครื่องกรองน้ำธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัช จันทร์สอน

  • มนต์สวรรค์ มินิพันธ์

  • วิจักขณ์ ขวัญมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัฒน์ จวนทองรักษ์

  • ยรรยง สวัสดิ์วงศ์ชัย

  • ราชวัตร สว่างรักษ์

  • อุดม เมฆทรงกลด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะพานหิน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวา ลดสารกำจัดแมลงในน้ำ

  • มลภาวะทางน้ำ ลดปัญหาด้วยผักตบชวา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ดิน น้ำ อากาศ ในประเทศไทย กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะ "น้ำ" ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่มีปัญหามาจากการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในทางการเกษตรที่มากขึ้นและเกิดสารเคมีตกค้างอยู่ตามพื้นดินและถูกชะล้างลงไปสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ ในธรรมชาติ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาความสามารถของผักตบชวาในการดูดซับสารกำจัดแมลงในน้ำว่าจะมีมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนำผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากน้อยเพียงใด ในการทดลองนี้ได้แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ตอนที่ 1 และ 5 ศึกษาพบว่าผักตบชวาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสารกำจัดแมลงตั้งแต่ 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ลงไป ตอนที่ 2 และ 6 ศึกษาพบว่าปลานิลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสารกำจัดแมลงตั้งแต่ 10 ppm ลงไป ในตอนที่ 3 และ 7 ศึกษาพบว่า ในระยะเวลา 5 วัน ผักตบชวาสามารถดูดซับสารกำจัดแมลงจากระดับความเข้มข้น 100 ppm ลงมาเหลือเพียงประมาณ 10 ppm โดยสังเกตดูจากจำนวนปลานิลที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสารกำจัดแมลงหลังจากปล่อยผักตบชวาลงไปในสารกำจัดแมลงก่อนนาน 5 วัน ตอนที่ 4 สำรวจพบว่าผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติมีความหนาแน่นประมาณ 37 ต้น/ตารางเมตร และในตอนที่ 8 ศึกษาพบว่า ถ้าลดพื้นที่ของผักตบชวาบนผิวน้ำลงร้อยละ 50 ในระยะเวลา 5 วัน ผักตบชวาสามารถดูดซับสารกำจัดแมลงจากระดับความเข้มข้น 100 ppm ลงมาเหลือเพียงประมาณ 20 ppm ซึ่งจากวิธีการทดลองในตอนที่ 8 เราสามารถนำเอาผักตบชวาไปใช้ในการลดปริมาณสารกำจัดแมลงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่เกิดผลเสียต่อการสัญจรทางน้ำและปัญหามลภาวะของน้ำที่มีสาเหตุมาจากผักตบชวาเองได้เป็นอย่างดี