โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโคมไฟจากน้ำหมักผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาลักษณ์ หวังปรีดาเลิศกุล

  • สิตานันท์ พงษ์พุฒ

  • สุภัสสร แก้วคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะพานหิน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวาการหมัก

  • สิ่งประดิษฐ์

  • โคมไฟ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานเรื่อง โคมไฟจากน้ำหมักผักตบชวา มีจุดประสงค์ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของสาร ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความต่างศักย์และกระสไฟฟ้าของน้ำคั้นและน้ำหมักจากส่วนต่างๆของผักตบชวา นำผลมาเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำหมักผักตบชวาส่วนลำต้นและใบ กับสารละลายโซเดียมคบอไรด์ ตอนที่ 4 เพื่อศึกษารูปทรงของโคมที่ให้ความสว่างของแสงมากที่สุดนำผลมาศึกษา ตอนที่ 5 เพื่อศึกษาขนาดและลักษณะของโคมที่วัดค่าความสว่างได้มากที่สุด ตอนที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของโคมไฟจากน้ำหนักผักตบชวากับโคมไฟใช้ถ่านไฟฉาย ผลการศึกษาพบว่า สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตรวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าได้เป็นอันดับสองแต่มีความเหมาะสมเพราะเมื่อตั้งไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง น้ำหมักผักตบชวาส่วนลำต้นและใบวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด เมื่อนำสารทั้งสองมาผสมกันเพื่อใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ดังนั้นโคมไฟจากน้ำหมักผักตบชวา สามารถนำมาใช้งานได้จริง ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ในอนาคตได้