โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโฟมจากไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรานิษฐ์ บุญฤทธิ์

  • สุพัตรา ยกซ้าย

  • แสงทิพย์ จรูญแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • โฟม

  • ไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรม แต่ก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ย่อยสลาย และเมื่อเผาทำลายส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดศึกษาการผลิตโฟมชีวภาพ โดยใช้ไคโตซานความเข้มข้น 1.0% เจลาติน 10 กรัม ตีให้เข้ากัน เทลงในบล็อก พบว่า ให้ลักษณะวัสดุที่เบามีความหนาแน่นใกล้เคียงกับโฟมมากที่สุด ส่วนไคโตซาน 3% เจลาติน 10 กรัม ความหนาแน่นมากที่สุด แต่เป็นการลดต้นทุนการใช้เจลาตินโดยใช้ไคโตซาน 3% เติมไข่ขาว 60 กรัม มีค่าความหนาแน่นน้อยที่สุด แต่เลือกสูตรที่มีเจลาติน 4 กรัม ที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน เพราะเป็นการลดต้นทุน แล้วนำไปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโฟมโดยการเติมใบบัว 1,5 และ 10 และเติมน้ำยางพารา 5, 10 และ 15 พบว่า โฟมที่เติมใบบัว 10 กรัม แข็ง ม้วน งอ มีความหนาแน่นสูง แต่มีค่าการดูดซับน้ำน้อยที่สุด มีค่าการทนต่อแรงดึงสูง ซึ่งสูตรที่มีส่วนผสมไคโตซานความเข้มข้น 3% ไข่ขาว 60 กรัม เจลาติน 4 กรัม ใบบัว 1 กรัม และน้ำยาง 15กรัม มีลักษณะเหมือนโฟม ลดต้นทุน และมีค่าการดูดซับน้ำน้อย