โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารณี เลียวกิตติกุล

  • มุกดา เกตุมณี

  • เนาวรัตน์ ตรีพงษ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สงวน เส็งเจริญ

  • สนม วันเพ็ญ

  • อารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 การเกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ จากต้นกล้วย

  • ต้นกล้วย ใช้ต้นทำกระดาษ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาวิธีการทำกระดาษที่ทำด้วยมือจากต้นกล้วย พบว่าการต้มเยื่อเพื่อให้ได้เยื่อที่เหมาะสมที่จะนำไปฟอกเยื่อ ควรใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนักใช้ระยะเวลาในการต้มเยื่อ 30 นาที การฟอกเยื่อควรใช้สารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ระยะเวลาในการฟอกเยื่อ 10 นาที การย่อยเยื่อทำได้ 2 วิธี คือการทุบเยื่อและการตีปั่นเยื่อ วิธีการทุบเยื่อจะให้เยื่อที่มีเส้นใยยาวกว่าการตีปั่นเยื่อ เมื่อนำเยื่อที่ได้มาตักเพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษ ทำการปรับปรุงคุณภาพโดยการย้อมสี และผสมน้ำแป้ง ทดสอบคุณภาพของกระดาษที่ได้กับกระดาษสาที่ขายในท้องตลาดคุณภาพจะแตกต่างกันไม่มากนัก