โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์กัลวานิกจากน้ำทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมาวสี สังฆพรหม และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p60

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตเซลล์กัลวานิกจากน้ำทิ้งของโรงงาน โดยศึกษาหาชนิดของอิเล็กโทรดที่เหมาะสมในการทดลอง พบว่าถ้าใช้เงินและอะลูมิเนียมเป็นอิเล็กโทรดจะได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาดใช้งานสูงสุด แต่เมื่อใช้ทองแดงเป็นอิเล็กโทรดแทนเงิน จะได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขณะใช้งานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเงินมีราคาแพงจึงไม่นำมาใช้ในการทดลอง น้ำทิ้งจากโรงงานทอผ้าใช้เป็นอิเล็กโทไลต์ในเซลล์กัลวานิกที่ดี พบว่าเมื่อใช้อิเล็กโทรดขนาด 25 x 9 cm2 และปริมาณน้ำทิ้ง 2 ลิตร จะได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขณะใช้งาน 0.8 กระแสไฟฟ้า 2 mA และเมื่อนำมาต่อกัน พบว่า การต่อเซลล์แบบผสม จะให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพอที่จะแยกไอออนของโลหะเงินในน้ำทิ้งจากร้านถ่ายรูป โดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โลหะเงินเกิดขึ้นที่ขั้วลบ ซึ่งมวลที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ วิธีการต่อและเวลาในการแยก ได้มีการตรวจสอบน้ำทิ้งหลังผลิตเซลล์กัลวานิก พบว่ามีสมบัติทางกายภาพดีกว่าเดิม คือ ใส มีสีจางลง ตกตะกอนเร็วขึ้นและเซลล์กัลวานิกที่ได้มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าถ่านไฟฉายเล็กน้อยแต่ระยะเวลาในการใช้งานนานกว่า ราคาต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกัน