โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประสานวัตถุจากเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัณย์ ตั้งจิตตรง

  • สุธิชัย สุธินาวิน

  • สุวัฒน์ นาควัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาว

  • เปลือกไข่

  • ไข่ เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกาวที่ใช้ในการติดไม้และกระเบื้องในการก่อสร้างมีราคาแพง ผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดจากผลงานการทำกาวจากพลาสติกมาพัฒนาโดยการเชื่อมประสาน ซึ่งวัสดุเชื่อมประสานนี้ได้นำวัสดุเปลือกไข่ไก่ ซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาอบผ่านความร้อนประมาณ 300 องศาฟาเรนไฮด์ เป็นเวลา 10 นาที และนำมาบดให้ละเอียดจะได้ผงสีขาว ซึ่งนำไปผสมกับกาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประสาน โดยนำกาวผสมกับเปลือกไข่ในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ 1:3 พบว่าในการผสมกาวกับเปลือกไข่ในอัตราส่วน 1:1 มีการเชื่อมประสานได้ดีและแน่น นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการทนกรด ทนเบส โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก 10 เปอร์เซ็นต์ และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยแช่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง พบว่าทั้งเปลือกและไม้ทนต่อสภาวะกรดและเบสได้ดี ดังนั้นจึงถือว่ากาวประสานวัตถุสามารถนำมาใช้ได้ในท้องถิ่นและเป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นการลดมลภาวะภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง