โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรมีผลยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของเชื้อบิด Shigella flexneri

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • hอภิชาติ โลหิตหาญ

  • ประณตเกศ กุลไชยวัฒน์

  • วงศ์กานต์ จินดามัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บิด การยับยั้ง

  • สมุนไพร การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาผลของสมุนไพร 3 ชนิด เปลือกทับทิม ใบฝรั่งและเมล็ดมะม่วง และความเข้มข้นต่ำสุดที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อบิด Shigella flexneri โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ คือ นำพืชทั้ง 3 ชนิดมาปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นแล้วแช่ไว้ในเอธิลแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3 วัน กรองน้ำที่ได้มาแช่ในช่อง freeze 1 คืน แล้วทำให้แห้งโดยวิธีการ Lyophylyte เจาะ paper disc ด้วยเครื่องเจาะกระดาษสำหรับใช้จุ่มน้ำยาสมุนไพร โดยพิมพ์ชื่อติดบน disc เหล่านั้น ถ้าเป็นเมล็ดมะม่วงใช้ Am เปลือกทับทิมใช้ K ใบฝรั่งใช้ G นำ disc เหล่านี้ไปฆ่าเชื้อแล้วทำให้ชุ่มด้วยสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดดังกล่าว disc ชุบสมุนไพรชุดแรกนำไปทำให้แห้งด้วยเครื่อง biohazard disc ชุบสมุนไพรชุดที่ 2ไม่ต้องทำให้แห้ง นำทั้ง 2 ชุดไปใส่ใน plate ที่เลี้ยงเชื้อไว้แล้ว โดยแบ่ง plate เป็น 2 ข้างข้างละ 1 ชุด วาง disc แต่ละชุดห่างกันไม่น้อยกว่า 2.54 cm. ตามวิธีมาตรฐาน นำไปไว้ในตู้เพาะและอ่านผลการทดสอบโดยดูจากบริเวณที่ถูกยับยั้งความเจริญรอบ disc จากผลการทดลองพบว่ามะม่วงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อบิด Shigella flexneri ได้ดีมาก ทับทิมสามารถยับยั้งได้ดี ฝรั่งสามารถยับยั้งได้แต่ไม่ค่อยได้ผลดี