โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัฒพร รัศมีทธิ์

  • ธนิษฐา รุ่งรังษี

  • สมรัฐ เชตนุช

  • เมธี กลิ่นอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มหินท์ แต่งสกุล

  • วสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์

  • สุวิทย์ ศิลปสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยกระโดด

  • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลดปริมาณด้วยพืชสมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาของการทำโครงงานนี้มาจากการทดลองเรื่อง "การกำจัดยุงโดยใช้พืชสมุนไพร" การทดลองใช้พืชสมุนไพรคือ สะเดา ข่า ตะไคร้ กะเพรา พบว่าการใช้สะเดาสามารถทำลายลูกน้ำของยุงได้ผลดีที่สุด เมื่อศึกษาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งช่วงระยะการเจริญเติบโตมีการลอกคราบคล้ายกับยุง พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกำลังระบาดในนาข้าวแถบภาคกลาง ทำความเสียหายให้เกษตรกรข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ ลดปริมาณการผลิตลดลง โครงงานนี้จึงได้ศึกษาวงจรการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อประโยชน์ในแง่การป้องกันกำจัด โดยใช้พืชสมุนไพร และศึกษาผลการใช้พืชสมุนไพร พวกสะเดา, สะเดา+ข่า, สะเดา+ตะไคร้, สะเดา+กะเพรา, สะเดา+ข่า+ตะไคร้+กะเพรา, ข่า+ตะไคร้+กะเพรา การใช้พืชสมุนไพรสูตรต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสม พบว่าความเข้มข้นของสมุนไพรสูตร สะเดา+ข่า+ตะไคร้+กะเพรา ที่เหมาะสมที่สุด คือ 100 กรัมต่อน้ำ 2 ลิตร ทำการทดลองทั้งในนาข้าวทดลองและในห้องทดลอง ซึ่งความเข้มข้นไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม