โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหนียวหนึบรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำเรียง อยู่คง

  • ปราโมท สิทธิไกร

  • สุชาดา อินทร์แพง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพศรี อังสุโชติเมธี

  • รัศมี ภู่ทอง

  • สุมาลี ดำรงไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติก

  • รีไซเคิล

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้กันมากโดยเฉพาะในรูปของภาชนะบรรจุอาหารและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาจากพลาสติกเหล่านั้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นวิธีรีไซเคิลพลาสติกเหล่านี้มาเป็นกาวและผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การศึกษาค้นคว้านี้มีจุดประสงค์ 6 ข้อ ข้อที่ 1-3 เป็นการศึกษาตัวทำละลายที่สามารถละลายถุงพลาสติกและถ้วยพลาสติกชนิดต่าง ๆ ด้วยตัวทำละลายต่อไปนี้คือ 1.กรด 2.เบส 3.สารอินทรีย์ 4.เพื่อศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการละลายระหว่างตัวทำละลายกับถุงร้อนและถ้วยไอศกรีม ถ้วยโยโมสต์ 5.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมตัวทำละลายตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปกับถุงร้อนและถ้วยไอศกรีม ถ้วยโยโมสต์ ในการผลิตกาวและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดีได้ 6.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพความเหนียวจากแรงดึงของกาวจากถ้วยไอศกรีมและถ้วยโยโมสต์กับกาวที่มีขายในท้องตลาด จากการทดลองพบว่า ตัวอย่างที่นำมาทดลองทุกชนิดไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ละลายในตัวทำละลายที่เป็น กรด เบส และน้ำ ถุงพลาสติกอื่น ๆ ไม่ละลายในสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ยกเว้นถุงพลาสติกชนิดถุงร้อนละลายในเฮกเซนเล็กน้อย ถ้วยไอศกรีมและถ้วยโยโมสต์ละลายได้ดีที่สุดในทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน เฮกเซน และน้ำมันก๊าด ตามลำดับ ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดระหว่างตัวทำละลาย 4 ชนิด กับ ถุงร้อน ถ้วยไอศกรีม และถ้วยโยโมสต์ คือ 5 กรัมต่อ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร รองลงมาคือ 5 กรัมต่อ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 กรัมต่อ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 กรัมต่อ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 กรัมต่อ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับการทำเป็นกาว ถุงร้อนไม่สามารถใช้เป็นกาวหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ส่วนถ้วยไอศกรีมและถ้วยโยโมสต์สามารถละลายเป็นกาวได้ดีทั้งหมด 14 ชุด โดยใช้ตัวทำละลายต่าง ๆ ผสมกัน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเหนียวจากแรงดึงของกาวที่ผลิตขึ้นได้จากถ้วยไอศกรีมดีที่สุด โดยดีกว่ากาวที่ผลิตขายตามท้องตลาดและกาวจากถ้วยโยโมสต์