โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสายอากาศลูกกรงไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์กานต์ คงศรี

  • อมรเทพ ทิพย์สุทะ

  • อังคาร เกิดถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวดี สืบอ่ำ

  • วิฑูรย์ ศริพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สายอากาศ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสายอากาศลูกกรงไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์สายอากาศที่สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงโทรทัศน์ที่มีคุณภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นคือ ลูกกรงไก่ ผู้จัดทำโครงงานได้ทดลองประดิษฐ์สายอากาศรับสัญญาณภาพหลายๆ รูปทรงและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของรูปต่างๆ คือ ตาข่ายลูกกรงไก่เป็นทรงกลม ทรงพีระมิด และรูปทรงกรวย ผลการทดลองพบว่า สายอากาศลูกกรงไก่ที่เป็นรูปทรงกรวยมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะมีพื้นที่ในการรับสัญญาณมาก สามารถเคลื่อนย้ายได้ การประกอบไม่ยุ่งยากซับซ้อน อุปกรณ์หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ใช้ได้กับทุกขนาดของจอภาพ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและที่สำคัญคือราคาถูกเพียง 60 บาทเท่านั้น