โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นเอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล สืบอ่ำ

  • ภุชงค์ เจริญสุข

  • ภูมิพันธ์ ตันสาโรจนวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวดี สืบอ่ำ

  • นิพนธ์ ตันสาโรจนวนิช

  • สมชาติ เจริญสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องพ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นเอนกประสงค์ มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เป็นการประหยัดพลังงานของเกษตรกรพร้อมกับลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผสมและการใช้สารเคมีโดยใช้ปั๊มน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากปั๊มฉีดพ่นกระจกในรถยนต์เป็นตัวดูดน้ำและสารเคมีจากถังทั้งสองโดยในถังแรกที่ใช้ใส่ สารเคมีนั้นจะมีระบบน้ำไหลเวียนเพื่อช่วยในการผสมสารเคมีและในถังที่สองจะเป็นถังที่บรรจุน้ำเปล่าเพื่อทำการเจือจางหรือรดน้ำตามปกติ ระบบทั้งหมดนี้จะใช้พลังงานจาก แผงเซลล์สุริยะ โดยจะนำพลังงานนั้นเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ก่อน แล้วนำพลังงานนั้นออกมาใช้ จึงทำให้เครื่องพ่นเอนกประสงค์นี้สามารถจะทำงานได้แม้ในที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือ ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากตามบ้าน AC 220 v ผ่านหม้อแปลงโดยแปลงลงเป็น DC 12 V และสามารถนำไปใช้แทนที่ได้ทันทีในกรณีที่กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดลง