โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอนุรักษ์และตรวจคุณภาพน้ำปิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญยศ ทองคำ

  • ปฏิคม คนเก่ง

  • สเกล ลิดจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์