โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจน(แบร์นูลลี)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนะศึก วิเศษชัย

  • สันติ สารีสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตันหยง อิ่มมาก

  • บุญเลิศ สงวนงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย การบำบัด

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป017/2540 ผู้ทำโครงงานได้ทำโครงงานเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจน โดยได้ศึกษาเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจน ขนาดของพื้นที่หน้าตัดท่อพีวีซี ความยาวของท่อพีวีซี จำนวนของท่อพีวีซี มุมของวาล์วที่ติดอยู่กับท่อพีวีซี และ ระยะเวลาของเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจนที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ จากการทดลองพบว่าออกซิเจนจะละลายในน้ำได้ดีที่สุด เมื่อเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ขนาดของพื้นที่หน้าตัดท่อพีวีซี คือ 1/2 นิ้ว ความยาวของท่อพีวีซีคือ 20 เซนติเมตร จำนวนท่อพีวีซี คือ 2 และ 4 อัน มุมของวาล์วที่ยึดติดกับท่อพีวีซี 0 องศา และระยะเวลาของเครื่องสูบน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจนคือ 40 นาที