โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบลำโพงกำจัดหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัสพร สาดี

  • จิราวรรณ คำมั่น

  • วัทน์พร สาครพันธ์

  • สุภาพร สุขสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเมิล อินทพิบูลย์

  • สุวัฒน์ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยเชอรี่ การกำจัด

  • ใบลำโพง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต019/2540 โครงงานเรื่องใบลำโพงกำจัดหอยเชอรี่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลของใบลำโพงที่มีต่อการกำจัดหอยเชอรี่และผลกระทบต่อปลา โดยทำการทดลอง 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกทดลองให้ใบลำโพงแก่หอยเชอรี่ ขั้นที่สองให้ใบลำโพงแก่หอยเชอรี่และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำร่วมกัน ขั้นที่สามใช้ใบลำโพงใส่ลงไปในแหล่งน้ำที่มีหอยและปลาอาศัย ผลการทดลองพบว่าเมื่อหอยกินใบลำโพงเข้าไปแล้ว หอยจะตาย ส่วนปลานั้นจะไม่ตาย และไม่มีผลกระทบต่อปลา จึงสมควรที่จะให้เกษตรกรนำไปใช้ในการกำจัดหอยในนา