โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางโดยใช้อาหารเสริม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ เด่นวาณิช

  • สุนันทา ภู่แพร

  • อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวัฒน์ คล่องดี

  • เฉลิม หอมกระจ่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • อาหารเสริม

  • เห็ดฟาง การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดฟาง(เห็ดบัว) เป็นอาหารที่มีผู้นิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง แต่การเพาะผลิตเห็ดฟางผลผลิตที่ได้ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด โครงงานนี้ผู้จัดทำจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางโดยใช้อาหารเสริม วิธีการทดลองมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของวัสดุที่ใช้เป็นอาหารเสริม ได้แก่ นุ่น ฝ้าย ผักตบชวา และหยวกกล้วย พบว่า ฝ้ายเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการใช้เป็นวัสดุอาหารเสริม การทดลองขั้นตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของแป้งที่ใช้เป็นอาหารเสริม พบว่าแป้งข้าวจ้าวมีประสิทธิภาพดีที่สุด การทดลองขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของแป้งข้าวจ้าวที่ใช้เป็นอาหารเสริม พบว่าแป้งข้าวจ้าวความเข้มข้น 450 กรัมต่อน้ำ 5 ลิตร สามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางได้มากที่สุด