โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขนมจีนสดด้วยสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา เข็มทอง

  • มนตรี เกตมาลา

  • วุฒิพันธ์ จันทฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนมจีน

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีนโดยศึกษาเปรียบเทียบจากสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม กระชาย หอมแดง ทำการทดลองโดยใช้สารละลายสมุนไพรผสมลงในขั้นตอนการนวดแป้งของการทำขนมจีนเปรียบเทียบแต่ละชนิด โดยสารละลายที่ใช้คือ กระเทียม 30 % กระชาย หอมแดง ขิง ข่า ตะไคร้ ใช้ชนิดละ 40 % ผลการทดลองพบว่าเมื่อผสมสารละลายกระเทียมจะทำให้เก็บรักษาขนมจีนได้นานที่สุด 4 วัน รองลงมาคือ กระชายและหอมแดง 3 วัน ส่วนสารละลายขิง ข่า ตะไคร้ ไม่มีผลต่อการเก็บรักษาขนมจีนทุกความเข้มข้น