โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมเก็บพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ ภู่ระหงษ์

  • ธนัญชัย ใหมแสง

  • บัญชา ดีป้องไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พัดลม

  • แบตเตอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัดลมเก็บพลังงานและเปรียบเทียบระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จตามท้องตลาด อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ไดนาโมจักรยาน ฟันเฟือง พัดลมสายไฟ ไดโอด แบตเตอรี่ มัลติมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์ วิธีการทดลองโดย นำฟันเฟืองมาใส่ที่แกนหมุนพัดลม ส่วนฟันเฟืองอีกตัวนำมาใส่ที่แกนกลาง แล้วนำไปยึดไว้ที่ฝาครอบด้านใน ทำการตัดตะแกรงฝาครอบด้านหลังของพัดลม จากนั้นนำไดนาโมของจักรยานที่ถอดขั้วปั่นออกแล้ว นำฟันเฟืองที่ใช้เป็นแกนกลางมาใส่แทนแกนกลาง แล้วใช้สว่านเจาะที่ฝาครอบมอเตอร์ ทำการเจาะฐานของไดนาโมโดยนำไดนาโมมาติดกับพัดลมยึดพัดลมให้แน่น แล้วต่อสายไฟออกจากขั้วลบและขั้วบวกของไดนาโมเข้าสู่ไดโอดแล้วต่อขั้วไฟฟ้าจากไดโอดเข้าสู่แบตเตอรี่ ทำการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า พัดลมเก็บพลังงานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสสลับได้เพิ่มขึ้นตามความเร็วของพัดลมโดยที่ความเร็วระดับ 3 จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดและยังพบว่าพัดลมธรรมดากับพัดลมเก็บพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากันในเวลาที่เท่ากัน แต่พัดลมธรรมดาไม่สามารถนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้และเมื่อทำการทดลองชาร์จแบตเตอรี่พบว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 2 ก้อนต่อครั้งและใช้เวลาเท่ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้ตามท้องตลาด