โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนมกร หล้าคำ

  • สุรพล ใจวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p80

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หญ้าแฝก

  • เมล็ดไมยราบยักษ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป251/2539 จากการทดลองได้นำสารสกัดจากลำต้นและรากหญ้าแฝกในสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้ พันธุ์อินโดนีเซีย พันธุ์ศรีลังกา พันธุ์เลย พันธุ์ราชบุรี และ พันธุ์สุราษฎร์ธานี โดยใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลายแล้วระเหยเอาเมทานอลออกโดยเครื่องระเหยสาร (evaporator) แล้วนำสารสกัดที่ได้มาทำการทดสอบกับการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ โดยใช้ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน คือ 1 เปอร์เซ็นต์, 0.1 เปอร์เซ็นต์ และ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) พบว่าสารสกัดจาก ราก หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฏร์ธานีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ดีที่สุด ดังนั้นหากนำเอาสารสกัดจากหญ้าแฝก ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์นี้ไปใช้โดยพ่นลงในดินก่อนการเพาะปลูก จะทำให้เมล็ดไมยราบยักษ์งอกได้น้อยลง เป็นการประหยัดและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย