โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเยื่อกล้วยช่วยประสานเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิฏิมา ตุ้มปี

  • สุพรรษา ทับทิม

  • อัจฉรา ขวัญมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชิต ตันอารีย์

  • สำรวม สุทธิยะรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ การผลิต

  • เยื่อกล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเพื่อที่จะนำเอาขยะที่เป็นกระดาษมารีไซเคิล โดยทดลองใช้ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยมาเป็นเยื่อประสาน ชนิดของกระดาษที่จะนำมารีไซเคิล ชนิดของแป้ง ปริมาณแป้งที่ใช้ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และปริมาณระหว่างเยื่อกระดาษรีไซเคิลกับเยื่อกระดาษจากกล้วย ผลการศึกษาพบว่า เยื่อกระดาษจากกาบกล้วยแห้งทำหน้าที่เป็นเยื่อประสานดีที่สุด และส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตกระดาษคือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 mol/dm3 การะดาษรีไซเคิลจากกระดาษสาผสมเยื่อกล้วยปริมาณ 100 กรัม : 200 กรัม แป้งมัน 10 กรัม