โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชกำจัดหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกนก นุวรรณ์โน

  • สุพรรษา รุ่งกำจัด

  • อารีย์ รุ่งแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชิต ตันอารีย์

  • สำรวม สุทธิยะรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ ด้วยสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ดังนี้ คือ เทียนหยด ลำโพง และรำเพย โดยใช้ส่วนของใบและเมล็ดมาทำการทดลอง ผลการทดลองพบว่า เมล็ดเทียนหยดสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด เมล็ดเทียนหยดผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 1 ปริมาณ 100 cm3 สามารถกำจัดหอย 50 ตัว ในน้ำ 1100 cm3 ได้หมดในเวลา 12 ชั่วโมง และสามารถกำจัดหอยเชอรี่ 50 ตัวในแปลงนาสาธิต ขนาดกว้าง 2 x 2 เมตร น้ำ 50 ลิตร ได้หมดในเวลา 24 ชั่วโมง