โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของถั่วงอกในยุคไอเอ็มเอฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา พวงจิตต์

  • จิรพล พรหมรุ่งเรือง

  • ศิริวัฒน์ ทองกำพร้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ สุภาพุฒ

  • สุนันท์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • ถั่วงอก คุณภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะถั่วงอกโดยทั่วไปได้ผลผลิตต่ำ คือ ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม จะได้ผลผลิต 5 กิโลกรัม และไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร โครงงานนี้จึงทำการศึกษาทดลองเพาะถั่วงอกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยใช้ต้นทุนต่ำ วิธีการทดลองแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาเวลาที่ใช้แช่เมล็ดถั่วเขียวในน้ำ พบว่า ถั่วเขียวที่แช่น้ำ 5 , 6 หรือ 7 ชั่วโมงให้ผลดีเท่ากันในการงอกและถั่วงอกที่ใช้เวลาปลูก 2 วันให้ผลผลิตดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาวัสดุอมน้ำที่มีผลต่อการเจริญของถั่วงอกมากที่สุดพบว่า หยวกกล้วยเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการงอก ตอนที่ 3 ศึกษาว่าวัสดุควรอมน้ำปริมาณเท่าไรจึงเหมาะสมต่อการงอกปริมาณสูงสุด ผลการทดลองพบว่าหยวกกล้วยที่ผสมน้ำในปริมาณ 40 cm3 ให้อัตราการงอกดีที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาว่าควรเพาะถั่วงอกได้มากที่สุดจำนวนกี่ชั้น โดยนำหยวกกล้วยไปปั่นผสมทราย พบว่า จัดชั้นเพาะเป็น 4 ชั้นจะให้ผลดีที่สุด ตอนที่ 5 ศึกษาว่าต้องใช้น้ำปริมาณมากน้อยเพียงใดในการทดลอง โดยการวัดจำนวนหยดน้ำจากสายน้ำเกลือในเวลาที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำ 60 หยด/นาที ให้ผลดีที่สุด