โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลอนตาลเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ทองแฉล้ม

  • ชลธิชา ด้วงวงษ์

  • พรนภา อนุสนธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p73

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลอนตาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นตาลที่สามารถนำมารับประทาน โดยทานสด ๆ หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น อาหารกระป๋อง แต่ต้นตาลจะให้ผลเป็นบางฤดูเท่านั้น คณะผู้ทำโครงงานจึงคิดทำลอนตาลเทียมขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบชนิดของแป้ง ชนิดของสารที่ใช้เป็นองค์ประกอบ ตลอดจนอัตราส่วนของสารที่เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมในการทำลอนตาลเทียม จากการศึกษาพบว่า ส่วนผสมระหว่าง ผงวุ้น : แป้งข้าวเหนียว : เจลลาติน : น้ำตาลทรายขาว ในอัตราส่วน 3:1:1/2:2 โดยการเติมน้ำมะพร้าว 70 ลบ.ซม. จะมีความเหมาะสมมากที่สุด ในการนำมาใช้ทำลอนตาลเทียม