คำพ้องความหมาย

 • คำพ้องความหมาย คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่เขียนรูปต่างกัน

หมวดสัตว์

 • นก ปักษา ปักษี วิหค สกุณา สกุณี

 • ปลา มัจฉา มัจฉะ

 • หมู สุกร

 • หมา สุนัข

 • ม้า อาชา อัสสะ อัศว

 • ช้าง คช คชสาร คชาชาติ กุญชร มาตงค์

 • ควาย กระบือ

 • วัว โค

 • เสือ พยัคฆ์ พยัคฆา พยัคฆิน พยัคฆี วยาฆร์

 • นกยูง มยุร มยุรา มยุรี

 • ผึ้ง ภูมริน ภมร ภมริน ภมรี

หมวดธรรมชาติ

 • แผ่นดิน ธรณี ปฐพี หล้า ด้าว

 • น้ำ นที ธารา อุทก วารี ชลชาติ ชลธาร ชลัมพุ ชลาลัย ชลาสินธุ์ ชโลทร คงคา

 • ลม วายุ พายุ วาตะ วาต

 • ไฟ เพลิง อัคคี อัคคิ อัคนิ อัคนี อนล

 • ป่า วน ดง พง พงไพร ไพร พน พนา พนาดร พนาลัย พนาสณฑ์ พนาสัณฑ์ วนาสณฑ์ วนาสัณฑ์ พนอง พนัส พนัสดม อรัญ อรัณย์

 • ภูเขา พนม คีรี นคินทร นคินทร์ บรรพต บรรพตชาล

 • ท้องฟ้า นภ นภา นภาลัย โพยม โพยมัน โพยมาน ดวงอาทิตย์ ดาราบถ คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์

 • เมฆ เมฆินทร์ เมฆี

 • ดวงอาทิตย์ ภาสกร ระพี ระวี ทินกร สุริยา สุริยง สริยะ ตะวัน

 • ดวงจันทร์ บุหลัน โสม แข ดวงเดือน

 • ดวงดาว ดารา ดารากร

 • กลางคืน ราตรี

 • กลางวัน ทิวา

 • ฤดูฝน ฤดูใบไม้ผลิ วสันต์

 • ฤดูร้อน คิมหันต์

 • ฤดูหนาว เหมันต์

หมวดมนุษย์

 • ผู้หญิง วนิดา พนิดา ดรุณี สตรี นารี นาเรศ อรทัย อร มาณวิกา

 • ผู้ชาย บุรุษ มาณพ

 • ลูกชาย บุตร บุตรา

 • ลูกสาว บุตรี

 • คนแก่ เฒ่า ชรา ชราภาพ

 • พ่อ บิดา บิตุรงค์ บิตุ บิตุเรศ

 • แม่ มารดา มารดร มาตา มาตุ มาดา มาตุรงค์ มาตุเรศ

 • กษัตริย์ บดินทร์ บพิตร ราชา พระเจ้าแผ่นดิน ภูธเรศ ภูธเรศวร ภูเบศวร์ ภูเบศ ภูบาล ภูบดี ภูบดินทร์

 • ตาย ม้วย วายชนม์ เสียชีวิต มรณ มรณภาพ มรณ์ มรณะ สวรรคต สวรรคาลัย ทิวงคต

 • เกิด คลอด กำเนิด ชาตะ ชาติ ประสูติ

หมวดดอกไม้

 • ดอกบัว บงกช บุษกร

 • ดอกไม้ กุสุมา กุสุมาลย์ บุปผา บุปผชาติ บุษบา บุษบ- บุษปะ บุษบัน บุษบง บุหงา บุหงัน