คำพ้องเสียง

 • คำพ้องเสียง คือ คำที่มีการเขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน และมีความหมายต่างกันออกไป ให้จำว่า “คำพ้องเสียง ออกเสียงเหมือน เขียนต่าง ความหมายต่าง”

ตัวอย่างคำพ้องเสียง

กาล กานต์ กาฬ การณ์ การ

 • กาล หมายความว่า เวลา

 • กานต์ หมายความว่า เป็นที่รัก

 • การณ์ หมายความว่า เหตุ เค้า มูล

 • การ หมายความว่า งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทำ

 • กาฬ หมายความว่า ดำ

 • ตัวอย่างประโยค : สถานการณ์การรักษาโรคกาฬหลังแอ่นทำได้ตามกาลสมัย

กด กฎ

 • กด หมายความว่า บังคับลง ใช้กำลังดันให้ลดลง

 • กฎ หมายความว่า จดไว้เป็นหลักฐาน ข้อกำหนด

 • ตัวอย่างประโยค : ตำรวจกดสัญญาณไฟแดงเพื่อให้เป็นตามกฎจราจร

ข้า ค่า ฆ่า

 • ข้า หมายความว่า คน ข้าพเจ้า ฉัน

 • ค่า หมายความว่า มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆทั้งรูปธรรมและนามธรรม

 • ฆ่า หมายความว่า ทำให้ตาย

 • ตัวอย่างประโยค : ข้าเป็นคนไทยต้องรักษาคุณค่าในความเป็นไทยและจะไม่เข่นฆ่ากัน

จัน จันทร์ จันทน์

 • จัน หมายความว่า ชื่อไม้ต้นขนาดกลาง ผลสุกสีเหลืองหอม

 • จันทร์ หมายความว่า ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์

 • จันทน์ หมายความว่า ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งเนื้อไม้ ดอก ผลมีกลิ่นหอม ใช้ทำยาและทำเครื่องหอม

 • ตัวอย่างประโยค : ฉันกินลูกจันเมื่อวันจันทร์แล้วไปฝึกทำดอกไม้จันทน์

พาน พาล

 • พาน หมายความว่า พบปะ , ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง

 • พาล หมายความว่า เกเร

 • ตัวอย่างประโยค : คบคนพาลพานพาไปหาผิด

ลาบ ลาภ

 • ลาบ หมายความว่า อาหารชนิดหนึ่ง

 • ลาภ หมายความว่า สิ่งที่ได้มาไม่ได้คาดคิด

 • ตัวอย่างประโยค : ลุงนิดถูกหวยได้ลาภก้อนใหญ่จึงพาเพื่อไปกินลาบ

ว่า หว้า

 • ว่า หมายความว่า พูด บอก

 • หว้า หมายความว่า ชื้อไม้ต้นขนาดใหญ่ผลสุกมีสีม่วงดำ

 • ตัวอย่างประโยค : แม่บอกว่าลูกหว้าต้นนี้หวาน

ศาสตร์ สาด สารท

 • ศาสตร์ หมายความว่า ระบบวิชาความรู้

 • สาด หมายความว่า ซัดไป

 • สารท หมายความว่า เทศกาลทำบุญเดือนสิบ

 • ตัวอย่างประโยค : พระสาดซัดน้ำมนต์ให้ศีลให้พรในวันสาร์ทเดือนสิบเป็นศาสตร์ที่ปฏิบัติกันสืบมา

รด รส รถ

 • รด หมายความว่า เท ราด สาด

 • รส หมายความว่า สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น

 • รถ หมายความว่า พาหนะชนิดหนึ่ง

 • ตัวอย่างประโยค : แม่ขับรถไปรดน้ำต้นไม้ให้มีรสชาติอร่อย

สมุด สมุทร

 • สมุด หมายความว่า กระดาษที่ทำเป็นเล่ม

 • สมุทร หมายความว่า ทะเลที่มีขนาดใหญ่ ทะเลลึก

 • ตัวอย่างประโยค : จ้อยทำสมุดบันทึกหล่นหายไปในมหาสมุทร