คำเป็นคำตาย

คำเป็น คือ คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา ได้แก่ อา อี อื อู คำที่ประสมด้วยสระ อำ ไอ ใอ เอา และคำที่มีตัวสะกดด้วยมาตรา 5 แม่ คือ กง กน กม เกย และ เกอว เรามาดูตัวอย่างคำ ดังนี้

คำเป็น ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวใน แม่ ก กา

ปลาทู มาลี มาตา มานี สีดา ราตรี เช้า อา ถือ ที่ มา โล่ คีรี ศรี โมรา โสภา มีนา เมษา ยาหยี โซดาไฟ ลา ครู ดู ทีวี สี โมโห ดู อีกา ปูนา ขาเก

คำเป็น ที่ประสมด้วย สระอำ

จำ ขำ ลำ ตำ หม่ำ น้ำ อำ ทำ ดำ คำ ยำ ฉ่ำ ต่ำ จ้ำ กล้ำ คล้ำ ขยำ ระกำ ปล้ำ ซ้ำ พร่ำ ร่ำ ค่ำ กรำ คร่ำ ล้ำ ย่ำ ชำ กล่ำ กะหล่ำ

คำเป็น ที่ประสมด้วย สระไอ

ไก ไก่ ไข ไข่ ไต ไว ไส ไห ไอ ไป ไทย ไหน ไพร ไพร่ ไย ได้ ไถ ไถ่ ไผท ไผ่ ไร ไร่ ไพ ไพ่ ไม่

คำเป็น ที่ประสมด้วย สระเอา

เขา เรา เทา เปล่า เหมา เหลา เขลา เดา เสา เตา เชาว์ เหา เมา เครา เศร้า เกล้า เพลา เล่า เหย้า เป้า เล้า เคล้า เข้า เฒ่า เน่า เช่า เคร่า เจ้า

คำเป็น ที่ประสมด้วย สระใอ

ผู้ใหญ่ ใส ใส่ใจ ให้ ใย ใคร ใด ใหม่ ใยบัว มิใช่ ใต้ ใบ้ สะใภ้ ใฝ่ น้ำ (ใส) ใกล้ หลงใหล เรือใบ ใยบัว

เทคนิคการจำคำเป็น - นม-ยวง

คำเป็น คือ คำที่สะกดด้วยแม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอวและ แม่กง (นม-ยวง)

คำเป็นที่ประสมด้วย สระเอา

เกา เขา เตา เรา เมา เบา เหา เสา เอา เขลา เพลา เครา เปล่า เห่า เก่า เข่า เต่า เศร้า เต้า เล้า เส้า เข้า เหลา เซา เดา เหมา เฉา เงา เฒ่า เม่า เถ้า เฝ้า เจ้า เว้า เน่า เง่า

คำเป็นที่สะกดด้วย แม่ กง

แกง แตง แสง เสียง โขง โลง เกลี้ยง กล่อง ส่อง กล้อง เคว้ง คราง สตางค์ ช่วง เตียง ระเบียง ตรอง ธุดงค์ ธำรง นึ่ง นิ่ง แสวง สมอง ปรง แปรง แผลง พลวง พลัง มะยง คลอง สยอง ดวง ห้าง วัง กรุง ฟัง กริ่ง กั้ง ขลัง ทอง เพลิง ทาง

คำเป็นที่สะกดด้วย แม่ กน

คน ปน ขน สน ครน จน จาน พาน หลาน เหลน ตาล ลาน บ้าน กำนัน ญวน สวน มงคล พาล ประเมิน เรียน เพียร เสถียร กิน มูล สูญ คูณ มาร หาร กาล จันทร์ เพ็ญ ขจร นวล บุหลัน ตัน ฟัน เรือน สาร เขิน เงิน ขวัญ เข็ญ เทียน กลืน ฝืน ทน เวียน เทียน กลิ่น

คำเป็นที่สะกดด้วย แม่ กม

ขนม นม สนม จม ขม พรม ธรรม ลม คม เข็ม ค่อม กลม กล่อม บ่ม ชาม นาม จาม ยาม โยม โฉม โดม แสตมป์ เกรียม แก้ม ส้ม ข้าม

คำเป็นที่สะกดด้วย แม่ เกย

เฉย เมย เลย เสย ลูกเขย เผย เตย กระเทย ลงเอย กล้วย ทราย สบาย เนย เคย หวย รวย สาย ขยาย ซวย

คำเป็นที่สะกดด้วย แม่เกอว

เหลว เปลี่ยว เดี่ยว เสียว เขียว เลี้ยว ลาว จาว วาว ขาว ข่าว ข้าว กาว เปรี้ยว เกี่ยว เที่ยว เหลียว เหมียว มะนาว เหลว เลว มะเหมี่ยว เอว ดาว เขี้ยว แก้ว

เทคนิคการจำคำตาย - กบด (กบฏ)

  • ตายจะมีเสียงสั้น สังเกตได้จากต้องเป็นคำที่สะกดด้วย มาตราตัวสะกด 3 แม่ คือ กก กบ กด ยกเว้น อำ ไอ ใอ เอา

  • ให้จำว่า กบด (ออกเสียงเหมือนคำว่า กบฏ)

  • หรือจำว่า กบด อายุสั้นนั้นต้องตาย มาจากคำที่สะกดด้วย แม่กก กบ กด ดังนี้ ก= แม่กก บ = แม่กบ ด = แม่กด อายุสั้น = เสียงสั้น ตาย = คำตาย