คำอุทาน

 • คำอุทาน  คือ  คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้  แต่เน้นความรู้สึกและอารมณ์ในขณะพูด เป็นได้ทั้ง คำ  วลี  หรือประโยค

ชนิดของคำอุทาน

 • คำอุทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ดังนี้

1. คำอุทานแสดงอาการ

 • คำอุทานแสดงอาการ  เป็นคำที่เปล่งออกมากตามอารมณ์ของผู้พูด  เช่น  โกรธ , ตกใจ,  ตื่นเต้น, สงสัย ,   เห็นใจ

 • ตัวอย่าง

  • คำอุทาน   แสดงอาการ  โกรธ   ใช้คำว่า   เฮ้ย ! ชิชะ! อุวะ! เหม่!

  • คำอุทาน   แสดงอาการ  ตกใจ ใช้คำว่า  ว๊าย ! ตายจริง! แม่หล่น!   พ่อหล่น! ตาเถรตกกระโถน! โอ๊ย!

  • คำอุทาน   แสดงอาการ  ตื่นเต้น  ใช้คำว่า  โห! โอ้โห! โอ้โฮ!

  • คำอุทาน  แสดงอาการ  เห็นใจ   ใช้คำว่า  โธ่! อนิจจา!  อนิจจัง!

  • คำอุทาน  แสดงอาการ  สงสัย    ใช้คำว่า   เอ๊ะ!

  • คำอุทาน  แสดงอาการ  ไม่พอใจ ใช้คำว่า  อุบ๊ะ!

  • คำอุทาน  แสดงอาการ  สงสาร   ใช้คำว่า  อนิจจา! โถ!

  • คำอุทาน  แสดงอาการ  โล่งใจ    ใช้คำว่า  เฮ้อ!

2. คำอุทานเสริมบท

 • คำอุทานชนิดนี้มักแทรกอยู่ในบทประพันธ์   ใช้เขียนเป็นคำสร้อยคำประพันธ์ประเภทโคลง และร่าย

 • มักมีคำว่า  เอย,  แฮ ,  นา , โอ้ ,  ฮา , เฮย, แล  เป็นต้น   หรือใช้อยู่หน้าคำ  หลังคำ   แทรกอยู่กลางคำ

 • คำอุทานเสริมบทอีกลักษณะหนึ่งคือใช้เน้นความหมายของคำนั้นให้เด่นชัดขึ้น หรือเสริมคำให้ยาวออกไปโดยไม่คำนึงถึงความหมาย  อาทิเช่น เสื่อสาด, ไม่รู้ไม่ชี้ , วัดวาอาราม, ร้องห่มร้องไห้ ,  อาบน้ำอาบท่า , กินน้ำกินท่า   เป็นต้น

 • คำอุทานเสริมบท  แบ่งได้เป็น 3 ชนิด

2.1 ใช้เป็นคำสร้อยของบทประพันธ์   เช่น   เอย ,   แฮ ,  นา , โอ้,   ฮา,  เฮย , แล   เอ๋ย

 • ตัวอย่าง

  • โครงสี่สุภาพ(บทประพันธ์เรื่องลิลิตพระลอ)

   เสียงลือเสียงเล่าอ้าง          อันใด  พี่เอย

  • โครงสี่สุภาพ    (หัวใจนักปราชญ์)

   สุ.-สดับรดถ้อยท่าน          วิญญู-ชนเฮย

  • โคลงสี่สุภาพ   (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5)

   บังอรอัคเรศผู้                  พิสมัย  ท่านนา

   นามพระสุริโยทัย                     ออกอ้าง

   ทรงเครื่องยุทธพิชัย                  เช่นอุป-ราชแฮ

   เถลิงคชาธารคว้าง                    ควบเข้าขบวนไคล

  • กลอนดอกสร้อย

   วังเอ๋ยวังเวง                      หง่างเหง่งย่ำค่ำระฆังขาน

  • ร่ายสุภาพ  จากโคลงนิราศนรินทร์ ของ นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน)

   ศรีสิทธิ์พิศาลภพ

   เลอหล้าลบล่มสวรรค์

   จรรโลงโลกกว่ากว้าง

   แผนแผ่นผ้างเมืองเมรุ

   ศรีอยุธเยนทร์แย้มฟ้า...............ฯลฯ

   เลี้ยงทแกล้วให้กล้า

   พระยศไท้เทิดฟ้า

   เฟื่องฟุ้ทศธรรม  ท่านแฮ

2.2 ใช้เป็นคำแทรก หน้าคำ   ระหว่างคำ  หรือหลังคำ

 • ตัวอย่าง

  • ก.เอ๋ย ก.ไก่

  • มาเถิดนาแม่นา

  • โอ้อกเอ๋ย

2.3 ใช้เป็นคำเสริมหรือเน้นความหมายของคำนั้นให้เด่นชัดขึ้น หรือเสริมคำให้ยาวออกไปโดยไม่คำนึงถึงความหมาย

 • ตัวอย่าง

  • วัดวาอาราม

  • ไม่รู้ไม่ชี้

  • เข้าอกเข้าใจ

  • ร้องห่มร้องไห้

  • อาบน้ำอาบท่า

  • กินน้ำกินท่า