คำนาม

ชนิดของคำนาม

 • คำนามที่เราเห็นทั่วไป ไม่ใช่มีเพียงชนิดเดียว  แต่แบ่งออกเป็น 5 ชนิด  ดังนี้

1. สามานยนาม

 • เป็นคำนามทั่วๆ ไปที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งกริยาอาการต่างๆ ที่แสดงออกมาให้เห็น เช่น การบ้าน การเรือน การคลัง การช่าง การไฟฟ้า รถยนต์ ช้าง ม้า ลิง เด็ก นักเรียน

 • ตัวอย่าง

  • นักเรียนทำการบ้านที่โรงเรียน

  • ช้างชอบกินอ้อย

  • ดินสอวางอยู่บนโต๊ะ

  • เด็กดื่มนมแพะ

2. วิสามานยนาม

 • เป็นคำนามที่ใช้เรียกเฉพาะเจาะจง เป็นชื่อเฉพาะก็ได้

 • ตัวอย่าง

  • พระธาตุดอยตุงงดงามมาก

  • พระอภัยมณีเป็นบทประพันธ์ที่ดี

  • สุนทรภู่เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง

  • สุดาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ใกล้แม่น้ำ

3.ลักษณนาม

 • เป็นคำนามที่ใช้แสดงรูปลักษณะของนามนั้น ๆ เช่น ขนาด ปริมาณ

 • ตัวอย่างเช่น  คน 2 คน   นก 2 ตัว   ช้าง 1 โขลง    ทหาร 1 เหล่า    เครื่องบิน  1 ลำ   พระสงฆ์  5 รูป    เจดีย์  1 องค์    บ้าน  1 หลัง   เป็นต้น

4. สมุหนาม

 • สมุหนาม เป็นคำนามที่แสดงหมวดหมู่ของสามานยนาม หรือ วิสามานยนาม สมุหนามจะทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคของสามานยนาม หรือวิสามานยนามนั้นๆ แต่ถ้ายังมีความหมายแสดงถึงลักษณะนามก็ยังไม่นับว่าเป็นสมุหนาม

 • ตัวอย่าง

  • ประโยคที่ 1 ฝูงแกะเดินออกไปกินหญ้า คำว่า “ฝูง” เป็นสมุหนาม ไม่ใช่ลักษณะนาม

  • ประโยคที่ 2 แกะหนึ่งฝูง เดินออกไปกินหญ้า คำว่า “ฝูง” ไม่เป็นสมุหนาม แต่เป็นลักษณะนาม

5. อาการนาม

 • คำที่แสดงอาการกระทำ มักประสมด้วยคำว่า “การ”  และ “ความ” ในคำกริยา และคำวิเศษณ์

 • “การ” และ “ความ”  จะนำหน้าเฉพาะคำ กริยา และ คำวิเศษณ์ เท่านั้น  จึงจะเป็นอาการนาม

 • ถ้านำหน้าคำอื่น นอกจากคำกริยาและคำวิเศษณ์ จะไม่เป็นอาการนามอย่างแน่นอน  แต่จะเป็นสามานยนามแทน

 • คำที่เป็นอาการนาม จะแสดงออกไปทางจิตใจ  หรือมีลักษณะเป็นนามธรรม

 • คำที่เป็นอาการนาม เช่น การพูด  การอ่าน  การเขียน  การเรียน  การสอน  การนั่ง  การยืน การฟัง  การเกิด   การดับ  การหัวเราะ   ความสวย  ความงาม  ความดี ความชั่ว  ความเลว  ความเจ็บ  ความป่วย  ความตาย  ความรัก  ความเกลียด ความฝัน  ความเสื่อม ความเจริญ  ความหวัง

 • ตัวอย่าง

  • ความรักทำให้คนตาบอด

  • ความสวยอยู่คู่กับผู้หญิง

  • การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดี

  • ความรู้คือปัญญา

  • ความเกิดความตายเป็นเรื่องของสัตว์โลก

  • การออกเสียงเป็นมติเอกฉันท์