การใช้ตัวการันต์

ตัวการันต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ไม้ทัณฑฆาต คำว่า “ทัณฑฆาต” เป็นคำสมาส มาจาก ทัณฑ +ฆาต ทัณฑ แปลว่า โทษ ส่วนคำว่า ฆาต แปลว่า ฆ่า ดังนั้นคำว่าทัณฑฆาต จึงมีความหมายว่า ฆ่าตัวอักษรตัวนั้นไม่ให้ออกเสียงนั่นเอง คำในภาษาไทยมีมากมาย ส่วนหนึ่งการเขียนตัวการันต์เป็นคำที่ มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาต่างประเทศ เช่น คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาต่างประเทศมักอ่านออกเสียงยาก โดยเฉพาะคำมีหลายพยางค์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่เครื่องหมายตัวการันต์กำกับตัวที่ไม่ได้อ่านออกเสียงคำในคำนั้น ๆ เพื่อไม่ให้สับสน

ตำแหน่งของตัวการันต์

การเขียนตัวการันต์ มักนำไปเขียนในคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอื่น ๆ ที่อ่านออกเสียงยาก โดยจะใส่ตัวการันต์กำกับไว้ที่พยัญชนะตัวที่ไม่อ่านออกเสียง ตำแหน่งของตัวการันต์เขียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. เขียนไว้ที่พยัญชนะตัวหลัง

 • ตัวอย่างเช่น

 • บุฟเฟ่ต์ มาจากคำว่า buffet

 • คอมมิวนิสต์ มาจากคำว่า communist

 • คอลัมน์ มาจากคำว่า column

 • บัลเลต์ มาจากคำว่า ballet

 • ฟิวส์ มาจากคำว่า fuse

 • เรดาร์ มาจากคำว่า radar

 • ฟิสิกส์ มาจากคำว่า physics

 • เต็นท์ มาจากคำว่า tent

 • สวิตช์ มาจากคำว่า switch

 • ฤทธิ์ มาจาก ภาษาสันสกฤต

 • จันทร์ มาจาก ภาษาสันสกฤต

 • ศิษย์ มาจาก ภาษาสันสกฤต

 • วิรุฬห์ มาจาก ภาษาบาลี

 • สัมพันธ์ มาจาก ภาษาบาลี

2. เขียนไว้ที่พยัญชนะตัวกลาง

 • ตัวอย่างเช่น

 • ฟังก์ชัน มาจากคำว่า function

 • ไนต์คลับ มาจากคำว่า nightclub

 • เทอร์โมมิเตอร์ มาจากคำว่า thermometer

 • เสิร์ฟ มาจากคำว่า serve

 • ฮอร์โมน มาจากคำว่า hormone

 • วอลเลย์บอล มาจากคำว่า volleyball

ตัวการันต์ใช้กำกับพยัญชนะ

 • ตัวการันต์ นอกจากมีหน้าที่ไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวที่มีเครื่องหมายการันต์กำกับไว้ตามตำแหน่งหลังสุดหรือตรงกลางคำแล้ว ยังทำหน้าที่กำกับพยัญชนะดังนี้

1. กำกับพยัญชนะ 1 ตัว

 • ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ ฤทธิ์ บริสุทธิ์ การันต์ แอมแปร์ เอนไซม์ ไวน์ อิเล็กทรอนิกส์ ทิงเจอร์ แท็งก์ บัลเลต์ นัมเบอร์ ทรานซิสเตอร์ แกรไฟต์ ไวยากรณ์ ครรภ์ ศูนย์ สดมภ์ สิงห์ นิมนต์ มโนทัศน์ มัคคุเทศก์ ราชูปถัมภ์ อภิสิทธิ์ นิรทุกข์

2. กำกับพยัญชนะ 2 ตัว

 • ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เอกลักษณ์ ไสยศาสตร์ พิเรนทร์ พักตร์ นรินทร์ อำมรินทร์ นวมินทร์ น้ำมนตร์