คำที่มีอักษร “พ” ไม่ประวิสรรชนีย์

ตัวอย่างคำที่มีอักษร “พ” ไม่ประวิสรรชนีย์

 • พยอม อ่านว่า พะ-ยอม

 • พยุง อ่านว่า พะ-ยุง

 • พยางค์ อ่านว่า พะ-ยาง

 • โพยม อ่านว่า พะ-โยม

 • พยาน อ่านว่า พะ-ยาน

 • พยาบาล อ่านว่า พะ-ยา-บาน

 • พยายาม อ่านว่า พะ-ยา-ยาม

 • พยากรณ์ อ่านว่า พะ-ยา-กอน

 • พยาบาท อ่านว่า พะ-ยา-บาด

 • พยัคฆา อ่านว่า พะ-ยัก-คา

 • พยัคฆินทร์ อ่านว่า พะ-ยัก-คิน

 • พยัคฆี อ่านว่า พะ-ยัก-คี

 • พยาธิ อ่านว่า พะ-ยาด

 • พยัญชนะ อ่านว่า พะ-ยัน-ชะ-นะ

 • พยนต์ อ่านว่า พะ-ยน

 • พยศ อ่านว่า พะ-ยด

 • พยัก อ่านว่า พะ-ยัก

 • พยักพเยิด อ่านว่า พะ-ยัก-พะ-เยิด

 • พยุหเสนา อ่านว่า พะ-ยุ-หะ-เส-นา

 • พยุหยาตรา อ่านว่า พะ-ยุ-หะ-ยาด-ตรา

 • พลาหก อ่านว่า พะ-ลา-หก

 • พสนะ อ่านว่า พะ-สะ-นะ

 • พสุธา อ่านว่า พะ-สุ-ทา

 • พนธารา อ่านว่า พะ-นะ-ทา-รา

 • พนอม อ่านว่า พะ-นอม

 • พนาดร อ่านว่า พะ-นา-ดร

 • พนัง อ่านว่า พะ-นัง

 • พนิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา

 • พนัส อ่านว่า พะ-นัด

 • พญา อ่านว่า พะ-ยา

 • พณิชย์ อ่านว่า พะ-นิด

 • พนม อ่านว่า พะ-นม

 • พนัน อ่านว่า พะ-นัน

 • พนัง อ่านว่า พะ-นัง

 • พนา อ่านว่า พะ-นา

 • พนักงาน อ่านว่า พะ-นัก-งาน

 • พนิต อ่านว่า พะ-นิด

 • พนาลี อ่านว่า พะ-นา-ลี

 • พนาศรัย อ่านว่า พะ-นา-ไส

 • พนมเพลิง อ่านว่า พะ-นม-เพลิง

 • พลการ อ่านว่า พะ-ละ-กาน

 • พลศึกษา อ่านว่า พะ-ละ-สึก-สา

 • พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน

 • พลาธิการ อ่านว่า พะ-ลา-ทิ-กาน

 • พลัง อ่านว่า พะ-ลัง

 • พลังงาน อ่านว่า พะ-ลัง-งาน

 • พเยีย อ่านว่า พะ-เยีย

 • พญาฉัททันต์ อ่านว่า พะ-ยา-ฉัด-ทัน

เทคนิคการจำ อักษร “พ” ที่ไม่ประวิสรรชนีย์ แบบกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ

วันนี้เป็นวันแสนดีหนักหนา

พวกเรามาฝึกอ่านเขียนอักษร

พนาลี พนม พนาดร

พลากร ท่องพนา พนาลี

พสุธา พนม พนาศรัย

ไม่ร่ำไร พยัคฆี พยุงศรี

คำขึ้นต้นด้วย “พ” นั้นว่าดี

ไม่ประวิสรรชนีย์ดีจริงเอย

หรือ

พม่า พนาย ทัก

อิงพนักกับพยาน

พเยียพยุงหลาน

ทำพยักพเยิดยอม

พยับกับพบู

พนมคู่กับพนอม

พนันพญาตรอม

พนังคร่อมข้างคนพาชี

ชุดคำเคล็ดลับช่วยจำ อักษร “พ” ที่ไม่ประวิสรรชนีย์

พลากร ท่อง พนา ที่ปากพนัง

พยอม หา โพยม พสุธา พญายักษ์

พยาบาล พยายาม หา พยาธิ พยัคฆา

พนาลี พยายาม พนมมือ

พนักงาน เล่นการ พนันโดย พลการ

พลังงาน หมดโลก พนมเพลิง

พนมมือ พยากรณ์ พยักพเยิด

พยาน หลาน พเยีย เมีย พนัส