“คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์”

 • คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คือ คำที่ประสมด้วยสระ “อะ” แต่ไม่มีรูปสระ “อะ” ให้เห็น เมื่ออ่านออกเสียง จะอ่านออกเสียง “อะ” เพียงกึ่งเสียง เราเรียกคำนั้นว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

ตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

 • กากบาท อ่านว่า กา-กะ-บาด

 • กาลเทศะ อ่านว่า กา-ละ-เท-สะ

 • ขย่อน อ่านว่า ขะ-ย่อน

 • ขยับ อ่านว่า ขะ-หยับ

 • ขโมย อ่านว่า ขะ-โมย

 • ชโลม อ่านว่า ชะ-โลม

 • จริต อ่านว่า จะ-หริด

 • จารชน อ่านว่า จา-ระ-ชน

 • ขยิบ อ่านว่า ขะ-หยิบ

 • กฐิน อ่านว่า กะ-ถิน

 • โลกนิติ อ่านว่า โลก-กะ-นิด

 • สมาคม อ่านว่า สะ-มา-คม

 • กลาโหม อ่านว่า กะ-ลา-โหม

 • ขนม อ่านว่า ขะ-หนม

 • ขนาด อ่านว่า ขะ-หนาด

 • ผสม อ่านว่า ผะ-สม

 • ฉกาจ อ่านว่า ฉะ-กาด

 • เนรมิต อ่านว่า เน-ระ-มิด

 • บิณฑบาต อ่านว่า บิน-ทะ-บาด

 • พลการ อ่านว่า พะ-ละ-กาน

 • ศตวรรษ อ่านว่า สะ-ตะ-วัด

 • อุณหภูมิ อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 • ดาษดา อ่านว่า ดาด-สะ-ดา

 • ดุลพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-พิ-นิด

 • ชันษา อ่านว่า ชัน-นะ-สา

 • โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา

 • เจรจา อ่านว่า เจ-ระ-จา

 • ทุจริต อ่านว่า ทุด-จะ-หริด

 • ปฐมวัย อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 • ขมีขมัน อ่านว่า ขะ-หมี-ขะ-หมัน

 • จักจั่น อ่านว่า จัก-กะ-จั่น

 • ฯลฯ

หลักการสังเกตคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

1. เป็นคำที่เป็นอักษรนำ

 • ขนม อ่านว่า ขะ-หนม

 • ขนาด อ่านว่า ขะ-หนาด

 • ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด

 • สอาด อ่านว่า สะ-อาด

 • สนาม อ่านว่า สะ-หนาม

 • สมุด อ่านว่า สะ-หมุด

2. เป็นคำที่เป็นคำสมาส ที่มีเสียง อะ อยู่กลางคำ

 • อิสรภาพ อ่านว่า อิด-สะ-ระ-พาบ

 • พลศึกษา อ่านว่า พะ-ละ-สึก-สา

 • คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

 • รัฐสภา อ่านว่า รัด-ถะ-สะ-พา

 • ธุรกิจ อ่านว่า ทุ-ระ-กิด

 • จิตวิทยา อ่านว่า จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา

 • พลศึกษา อ่านว่า พะ-ละ-สึก-สา

3. เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสฤต ที่ออกเสียง อะ พยางค์หน้า

 • กวี อ่านว่า กะ-วี

 • พยัคฆ์ อ่านว่า พะ-ยัก

4. เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ ออกเสียง อะ พยางค์หน้า

 • สลัด อ่านว่า สะ-หลัด

 • สเกต อ่านว่า สะ-เก็ด

 • สปริง อ่านว่า สะ-ปริง

5. เป็นคำไทยบางคำที่ใช้มานาน

 • ณ อ่านว่า นะ หมายถึง คำที่แสดงถึงเวลาหรือสถานที่

 • ฯพณฯ อ่านว่า พะ-นะ-ท่าน หมายถึง คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งบุคคลตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไป