"นมเปรี้ยว" ร่วมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย?

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

วารสาร อพวช 16, 190 (เม.ย. 2561) 56-59

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

องค์การอนามัยโลกระบุว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด แต่วัคซีนดังกล่าว ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สถาบันโภชนาการจึงได้ศึกษาประสิทธิผลของนมเปรี้ยวที่มีโพรไปโอติกส์ คือ จุลินทรีย์แลกโตบาซิลัส พาราคาเซอิ 431 (Lactobacillus Paracasei 431)