ต้นแบบระบบการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้ผลิตผัก จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ประชาคมวิจัย 23, 136 (พ.ย.-ธ.ค. 2560) 64-65

หัวข้อ:

ผัก. ผัก -- มาตรฐาน.

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการทดลองปรับใช้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Primary GAP) ของกลุ่มผู้ผลิตผักจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการผลิตตามข้อแนะนำของมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยเบื้องต้นในระดับแปลงผลิตที่เชื่อมโยงถึงเกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการ และตลาด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชผัก นอกจากนี้ยังศึกษาผลลัพธ์ ผลกระทบ และอุปสรรคของการใช้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อระบบผลิต ระบบตรวจประเมินรับรองและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพความปลอดภัยของพืชผัก ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองสามารถดำเนินการผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดได้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารยิ่งขึ้น