กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ผู้เขียน

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 25-27

หัวข้อ:

สารพิษตกค้างในอาหาร. วัตถุอันตราย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ.2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง โดยได้ปรับปรุงข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารต่างๆ ให้ครอบคลุมเหมาะสมเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบการควบคุมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมีความปลอดภัยในการคุ้มครองผู้บริโภค และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ โดยยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ฉบับเดิมทั้ง 2 ฉบับ ปรับปรุงและเพิ่มนิยามเพื่อให้ชัดเจนครอบคลุมขึ้น กำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง วิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในอาหาร บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายอาหารที่มีสารพิษตกค้าง เป็นต้น