สารกันบูดในแป้งทำขนม

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 212 (ต.ค. 2561) 25-32

หัวข้อ:

วัตถุกันเสีย. แป้งทำขนม. สารฟอกขาว. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์.

บทคัดย่อ

โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้สุ่มตัวอย่าง แป้งสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 19 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาสารกันเสีย คือ กรดซอร์บิก กรดเบนโซอิก และสารฟอกขาว (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ผลการทดสอบไม่พบการปนเปื้อนของกรดซอร์บิกและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในทุกตัวอย่าง พบกรดเบนโซอิกในปริมาณน้อย ตั้งแต่ 2.52-71.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในผลิตภัณฑ์ 13 ตัวอย่าง