๙.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

คณะผู้วิจัยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองให้ได้ ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศพึ่งตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และระดมทุนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชาวชนบทเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ คณะผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่มคือ (๑) กลุ่มชาวบ้านจากทุกสาขาอาชีพและ (๒) กลุ่มอาชีพเกษตรกร เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว