๑๐. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ - กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวด้านเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองกรณีศึกษากลุ่มแปรรูปข้าว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๒