๙.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชาวชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของอาสาพัฒนาชุมชน ของผู้นำท้องถิ่นของเกษตรตำบล และของพัฒนากรตำบล รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย