๙. หะสัน หมัดหมาน และคณะ - การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๔๖