๘.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

คณะผู้วิจัยระดมสมองโดยใช้ SWOT analysis เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ และ AIC เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ว่าชาวบ้านต้องการวาดฝันในชุมชนเป็นอย่างไร โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมระดมความคิด ได้แก่ อบต. ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชาวประมงเพื่อหาวิธีที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงขึ้นได้