๖. ศิริวัฒน์ สุนทรโกษา - การศึกษาผลกระทบการตั้งหมู่บ้านวนเกษตรในเขตรอยต่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอู่ทองไฟ เขาขาด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สถาบันราชภัฏพระนคร ๒๕๔๔