๓. พรพิมล รัตนวาร และ ราเชนทร์ คชนิล - การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต